موفقیت، هدف

قطب نمای زندگیت

قطب نمای مهم زندگیت

می دونستی به آدمی که هدفش را بغل…