ارزش، رسالت

قطب نمای زندگیت

قطب نمای مهم زندگیت

می دونستی به آدمی که هدفش را بغل…

هدفت اشتبااهه

هدفت اشتباهه

هدفت اشتباهه شنیدی آقای موسوی زادگان بالاخره قبول…