معرفی گروه آموزشی نجمه برکتین

برگزار کننده دوره های حضوری و غیرحضوری فن بیان، سخنوری و رشد فردی

عزت نفس